Kodeks dobrih trženjskih praks pri uporabi promocijskih aktivnosti in objavljanju rezultatov poslušanosti radijskih postaj iz raziskave Mediana RM

 

UVOD

 

Raziskava Mediana RM omogoča pregled poslušanosti radijskih programov vse od januarja 2000. Poleg aktualnih podatkov o poslušanosti vseh radijskih programov na območju Slovenije, v posamezni regiji in po področju pokritosti, omogoča tudi preglednost na trgu radijskih postaj, spoznavanje značilnosti radijskih občinstev in ugotavljanje podrobnosti o poslušalcih posamezne radijske postaje (lojalnost, demografska struktura, povprečna starost poslušalcev).

Uporabniki raziskave o merjenju poslušanosti radijskih postaj rezultate uporabljajo za oceno velikosti trga in značilnosti radijskih poslušalcev. Vsak ukrep, ki ruši kredibilnost uveljavljenega sistema za zbiranje in objavo rezultatov raziskave lahko neugodno vpliva na podobo in verodostojnost radia kot medija. Smernice v kodeksu bodo pomagale radijskim postajam preprečiti aktivnosti in ravnanja, ki bi lahko ogrozila rezultate poslušanosti njihovih radijskih postaj.

Namen kodeksa je predstavitev smernic za uporabo promocijskih aktivnosti in rezultatov raziskav, ki bodo pomagale radijskim postajam, da se izognejo situacijam, v katerih bi lahko bili obtoženi manipulativnih aktivnosti ali izkrivljene uporabe rezultatov raziskave poslušanosti.

Kodeks dobrih praks je pripravil izvajalec raziskave Mediana RM – Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, d.o.o. Kodeks vsebuje opis kršitev kodeksa in sankcij ter pravila in navodila glede objavljanja rezultatov raziskave. Kriterijem, ki jih ta kodeks določa, so zavezani tako uporabniki raziskave kot vsi ostali udeleženci raziskave .

Za uveljavitev določil kodeksa v praksi skrbi Strokovni svet, ki ga potrdijo uporabniki. V kolikor kdo od potencialnih uporabnikov ne soglaša s kodeksom in ne podpiše izjave o strinjanju s kodeksom, se s tem odpoveduje uporabi podatkov iz raziskave Mediana RM.

Raziskavo Mediana RM izvaja Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, d.o.o., ki je v svojem delovanju zavezan kodeksu združenja tržno-raziskovalnih organizacij ESOMAR. Inštitut Mediana se obvezuje, da raziskavo o poslušanost radijskih postaj izvaja v skladu s profesionalnimi standardi, pri čemer varuje poslovne skrivnosti naročnikov.

Izvajalec, uporabniki in udeleženci raziskave se zavezujejo, da bodo upoštevali določila tega kodeksa in prispevali k integriteti celotnega raziskovalnega procesa in kredibilnosti rezultatov raziskave.

 

 

PRAVILA IN KRŠITVE

 

Smernice v tem kodeksu so namenjene zagotavljanju objektivnosti, zanesljivosti in verodostojnosti celotnega procesa merjenja in rezultatov poslušanosti radijskih postaj. Pravila so bila oblikovana na podlagi načela strokovnosti in etičnih vrednot.

Nedopustne so tiste aktivnosti in prakse radijskih postaj, ki – čeprav niso nujno naslovljene na anketirance raziskave – lahko motivirajo anketirance, da navajajo neresnične podatke o poslušanju radijskih postaj. Glede na dosedanje izkušnje izvajalca raziskave so sporne aktivnosti oziroma kršitve dveh vrst:

1. Manjše kršitve:

 • Uporaba podatkov brez pravilnega navajanja uporabljenih podatkov.
 • Napačno prikazovanje podatkov in/ali manipulacija s podatki (ne-navajanje enotnega vira, točnih socio-demografskih in geografskih parametrov ter obdobja merjenja in izbranega vzorca).

2. Večje kršitve:

 • Tekmovanja, kjer se verjetnost dobitka povečuje z večjo deklarirano poslušanostjo radijske postaje.
 • Tekmovanja in promocijske akcije, v katerih se sodelovanje lahko »zamenja/zameša« s sodelovanjem v dejanski raziskavi merjenja poslušanosti radijskih postaj.
 • Različni materiali, v katerih je poudarjena pomembnost deklariranja dolgih obdobij poslušanja med anketnim intervjujem.
 • Neposredno ali posredno zavzemanje za podajanje napačnih podatkov o poslušanosti radijskih postaj, vključno z apeliranjem poslušalcev (preko oglaševanja, promocijskih aktivnosti ali nagradnih iger), da podajajo neresnične podatke o svojih navadah poslušanja radijskih postaj.
 • Dejavnosti, katerih cilj je informirati na posreden ali neposreden način o izvajani raziskavi oziroma vzpodbuditi posameznike k sodelovanju z raziskovalno ustanovo, ki meri poslušanost, kar lahko poveča občutljivost poslušalcev na samo dejstvo izvajane raziskave in lahko vpliva na njene rezultate.
 • Vse aktivnosti, ki bi kakorkoli lahko preprečile verodostojno delo anketarjev.
 • Nedopustne so tudi vse prakse, ki niso v skladu s kodeksom Slovenskega oglaševalskega razsodišča in z veljavnimi določbami Zakona o varstvu konkurence, ki govori o nelojalni konkurenci. Po 13. členu navedenega zakona je nelojalna konkurenca dejanje podjetja pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerim se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim udeležencem na trgu.
Vse opisane kršitve dobrih praks je izvajalec pripravil na podlagi dosedanjih izkušenj in tako predstavljajo smernice oziroma izhodišče za delovanje (ocenjevanje in odločanje) Strokovnega sveta. Strokovni svet je tisti, ki določi končno težo kršitve.


POSTOPEK


Strokovni svet kodeksa pojasnjuje posamezna določila kodeksa, ocenjuje in razsoja posamezna dejanja ter seznanja uporabnike in udeležence o svojih odločitvah.

Strokovni svet je sestavljen iz 4-ih članov:
 • predstavnik izvajalca raziskave
 • predstavnik komercialne radijske postaje
 • predstavnike javne radijske postaje
 • predstavnik s strani oglaševalcev
Predstavnike Strokovnega sveta predlaga izvajalec, potrdijo pa jih uporabniki raziskave.

Strokovni svet bo obravnaval vsako kršitev, ki jo bodo prijavili uporabniki, javnost ali jo bo zaznal izvajalec sam. Prijava mora biti naslovljena na Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, d.o.o., v pisni obliki (preko priporočene pošte, klasične pošte ali elektronske pošte).

Strokovni svet bo vsako zaznano kršitev oziroma nespoštovanje pravil tega kodeksa obravnaval, ocenil in presojal v roku 14 dni od prejema prijave.

Strokovni svet vodi postopek in izreka ukrepe samostojno, pri čemer upošteva pravila tega kodeksa, pravila dobre prakse združenja tržno-raziskovalnih organizacij ESOMAR in združenja medijsko-raziskovalnih organizacij EMRO.

V kolikor Strokovni svet ugotovi, da uporabnik ni kršil pravil kodeksa, izvajalec o odločitvi Strokovnega sveta pisno obvesti vse uporabnike raziskave in odločitev objavi na svoji spletni strani.

V kolikor Strokovni svet ugotovi, da je uporabnik kršil pravila kodeksa, poda predlog o primerni sankciji. Izvajalec se zavezuje, da bo o odločitvi Strokovnega sveta pisno obvestil vse uporabnike raziskave in odločitev objavil na svoji spletni strani.

V roku osmih dni od prejema odločitve Strokovnega sveta lahko kršitelj pisno vloži pritožbo. Strokovni svet bo vsako pritožbo obravnaval v roku 14 dni od prejema pritožbe. V kolikor Strokovni svet pritožno sprejme kot utemeljeno, umakne predlog o primerni sankciji. V kolikor Strokovni svet pritožbo sprejme kot neutemeljeno, je ta odločitev sveta dokončna. Izvajalec se zavezuje, da bo o odločitvi utemeljenosti pritožbe Strokovnega sveta pisno obvestil vse uporabnike raziskave in odločitev objavil na svoji spletni strani.


SANKCIJE


V kolikor se ugotovi, da je uporabnik kršil kodeks dobrih praks se Strokovni svet lahko odloči za eno ali več od naslednjih sankcij:

1. Sankcije za manjše kršitve:
 • Zahteva po navedbi popravkov v relevantnih medijih.
 • Zahteva po objavi obvestila o kršenju določil kodeksa.
2. Sankcije za večje kršitve in ponavljajoče se manjše kršitve:
 • Zahteva po navedbi popravkov v relevantnih medijih.
 • Zahteva po objavi obvestila o kršenju določil kodeksa.
 • Zahteva po prekinitvi sporne akcije.
 • Pri objavi rezultatov vključiti jasno obvestilo o spornem ravnanju, ki lahko vpliva na rezultate o poslušanosti.
 • Pri objavi skriti ali odstraniti rezultate poslušanosti pri radijski postaji, ki je kršila kodeks za obdobje enega leta.
 • Denarna kazen v vrednosti kritja stroškov Strokovnega sveta.
Vse opisane sankcije za kršitve dobrih praks predstavljajo smernice oziroma izhodišče za delovanje (ocenjevanje in odločanje) Strokovnega sveta. Strokovni svet je tisti, ki določi vrsto sankcije.

KONTAKT


Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana d.o.o.
Likozarjeva 3
1000 Ljubljana
01 2345 191
irena.setinsek@mediana.si


OBJAVA REZULTATOV


Vsaka objava rezultatov raziskave Mediana RM mora vsebovati naslednje podatke:
 • Vir: Mediana RM
 • Metodologija pridobivanja podatkov: kombinacija metode telefonskega in spletnega anketiranja oz. CATI in CAWI
 • Obdobje, na katerega se podatki nanašajo
 • Podatki o ciljni skupini, na kateri so rezultati prikazani: spol, starost, regija, izobrazba
 • Velikost vzorca, na katerega se podatki nanašajo, morajo biti ustrezni glede na doseg 
 

IZJAVA


Kriterijem, ki jih ta kodeks določa, so zavezani tako uporabniki raziskave kot vsi ostali udeleženci raziskave. Zato vse udeležence (udeleženci raziskave so vse radijske postaje, ki so del raziskovalnega procesa, vendar niso uporabniki raziskave Mediana RM), pozivamo in prosimo, da podpišete priloženo izjavo in nam jo pošljete na naslov:

Medianad.o.o.
Likozarjeva 3
1000 Ljubljana
ali nam jo skenirano pošljete na elektronski naslov irena.setinsek@mediana.si.

Izjavo lahko dobite tukaj.


 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "se ne strinjam".
Ne strinjam se