SlovarAD HOC RAZISKAVA: Raziskava, ki se ukvarja s specifičnim problemom in se osredotoča na specifične respondente v določenem časovnem obdobju.

ANALIZA VSEBINE: Termin, ki se uporablja za opisovanje kvantitativne analize vsebine in se običajno nanaša na manifestno vsebino besedila. Zahteva razvoj kodirnega okvira, s katerim identificiramo zbrane karakteristike. Uporabna metoda pri analiziranju obsežnega besedila. Analiza vsebine je možna tudi kot kvalitativna raziskava, pri kateri odkrivamo predvsem znakovne in simbolne pomene besedil oziroma njihovih enot.

ANKETAR: Oseba, ki izvaja intervju.

ANKETIRANEC oz. INTERVJUVANEC: Oseba, ki je anketirana.

BLAGOVNA ZNAMKA: Proizvod oziroma storitev določenega ponudnika, na katerega ljudje navežejo funkcionalne oziroma emocionalne in simbolične pomene, s katerimi mu povečajo vrednost. Strateški pomen blagovne znamke je, da se razlikuje od svojih tekmecev.

BRALCI NA IZVOD: Ocena števila ljudi, ki prebere povprečno izdajo publikacije.

CAPI: Osebni intervju, pri katerem anketar za izpolnjevanje vprašalnika uporablja prenosni računalnik, kamor odgovore vnaša neposredno. S tem se izognemo napakam in zagotovimo večjo kvaliteto ter hitrejši izračun rezultatov.

CATI: Telefonski intervju, pri katerem se odgovori vnašajo neposredno v računalnik. S tem pospešimo anketiranje in zagotovimo hitrejše ter kvalitetnejše zbiranje podatkov.

CAWI: Spletni intervju je način anketiranja, ko anketiranci do ankete dostopajo preko interneta (s klikom na povezavo do spletnega naslova ankete). Program omogoča, da je poleg samih vprašanj možno dodajati tudi slike, zvočne in video posnetke, povezave do spletnih strani, ipd.

CENA NA ENOTO
: Ceno na oglasno sporočilo delimo z ratingom ali pa strošek večjega števila spotov s celotnim ratingom oziroma GRP-jem.

CENA NA TISOČ: Cena oglasa, s katerim dosežemo tisoč ljudi v ciljni skupini. To pomeni ceno na tisoč bralcev, gledalcev ali poslušalcev. Cena na tisoč je primerjava med učinkovitostjo in vrednostjo, ki jo ponujajo naslovi, programi ali oglasna sporočila.

CENOVNA UČINKOVITOST
: Učinkovitost medija, ki jo izmerimo s primerjavo potencialnega oziroma dejanskega občinstva in cene. Izraža se s ceno na tisoč.

CILJNA SKUPINA: Skupina ljudi, ki jo po opisu in določilih naročnika želimo doseči. Določajo jo demografske spremenljivke (starost, spol …), nakupovalne značilnosti ali značilnosti posedovanja dobrin.

DEMOGRAFIJA: Statistične značilnosti populacije oziroma skupine uporabnikov: spol, starost, velikost gospodinjstva, izobrazba, dohodki ipd.

DNEVNIK: Dnevniki za medijske raziskave so običajno sestavljeni iz brošur z eno ali dvojno stranjo za vsak dan v tednu. Na vrhu vsake strani so zapisana imena televizijskih oziroma radijskih programov, ob strani pa časovna obdobja. Na preostali del lista respondenti zapisujejo, kaj so gledali oziroma poslušali. Pri raziskavah branosti se v dnevnik vpisuje za eno ali več publikacij branje v določenem časovnem obdobju.

DOSEG: Število oziroma odstotek skupine v populaciji, ki je izpostavljena mediju v določenem časovnem obdobju.

ENOTEN VIR PODATKOV: Širok spekter informacij, ki so bile pridobljene od istega vira - posameznika ali družine (uporaba izdelkov, storitev, spremljanje medijev).

FOKUSNA SKUPINA: Diskusijska oziroma fokusna skupina je sproščen pogovor 6–8 udeležencev ob prigrizku in pijači, ki ga vodi in usmerja za to usposobljen moderator.

FREKVENCA: Pove, kolikokrat v določenem časovnem obdobju ima posameznik priložnost videti ali slišati oglasno sporočilo ali oglaševalsko akcijo v enem ali več medijih.

GOSPODINJSTVO: Skupina ljudi, ki živi skupaj in katerih stroški za hrano in druge potrebščine v gospodinjstvu se upravljajo enotno.

GRP: Vsota ratingov za posamezna oglasna sporočila.

INDEKS: Odstotek, ki številke povezuje z osnovo. Prikazuje rezultate nad povprečjem (101 ali več), v povprečju (100) ali pod povprečjem (99 ali manj).

INDEKS RAZVOJA BLAGOVNE ZNAMKE: Število primerov ali denarnih enot blagovne znamke, prodane na 1000 potrošnikov. Dobimo ga, če delimo odstotek prodaje na trgu z odstotkom populacije na istem trgu.

LESTVICA INTERVALOV: Merjenje, pri katerem gre za primerjavo velikosti in razlik med posameznimi členi.

MEDIJSKI NAČRT: Načrt oglaševalske kampanje s podatki o uporabljenih oglasnih sporočilih, medijih, datumu in času oglaševanja, številu oglasnih sporočil ipd.

METODA OPAZOVANJA: Metoda zbiranja podatkov z opazovanjem. Zapisati je treba vsa pomembna dejstva in dejanja oziroma vedenje.

METODOLOGIJA: Razlaga metod, tehnik in postopkov vzorčenja pri raziskavi.

MODERATOR: Oseba, ki vodi skupinsko diskusijo. Moderatorjeva vloga je spodbujati udeležence, da izražajo svoje mnenje o temah.

NABOR: Proces zbiranja in iskanja udeležencev, ki bodo sodelovali pri tržni raziskavi. Kriteriji so običajno določeni po demografskih spremenljivkah.

NAKLADA: V raziskavah tiskanih medijev je to število kopij publikacije, ki so bile prodane, poslane naročnikom, poslane brezplačno na določene naslove ali kako drugače razdeljene med bralce. Ne vključuje kopij, ki so bile stiskane, ne pa tudi distribuirane.

NAMIZNO RAZISKOVANJE: Pregled, analiza in primerjava podatkov že objavljenih raziskav. Glavni viri so gospodarske zbornice, podatki statističnega urada, na primer popis prebivalstva, podatki o izvozu in uvozu ipd.

NAVIDEZNO NAKUPOVANJE: Priljubljena oblika raziskovanja med večjimi podjetji, kot so supermarketi, tehnične trgovine in banke. Gre za raziskavo storitev oziroma odnosa do kupcev. Navidezni nakupovalec, ki ga poučimo o njegovih nalogah, pripravi poročilo o storitvah na osnovi prej določenih kriterijev.

NEUTEŽEN VZOREC: Respondenti, ki smo jih uspešno anketirali oziroma so vrnili uporabne vprašalnike še pred uteževanjem vzorca. Imenuje se tudi neutežena osnova.

NADREPREZENTIRANJE: Omogoča sestavljanje večjih vzorcev skupin ljudi, kot bi jih omogočilo reprezentativno vzorčenje. Običajno gre za specifične skupine respondentov (na primer vrhunski menedžerji). Da dosežemo zadosti velike vzorce, je treba določiti kvote, ki jih kasneje prenesejo na celotno populacijo, da specifična skupina, ki smo jo izpostavili, ne izstopa. Znano tudi pod izrazom "napihnjeni vzorci".

NAKLJUČEN VZOREC: Vzorec, ki zagotavlja, da ima vsak člen populacije enake možnosti, da bo anketiran. Običajno najdražja, a tudi najboljša metoda vzorčenja.

OBČINSTVO: Populacija ali ciljna skupina: bralci tiskanih medijev, poslušalci radia, televizijski gledalci, vsi, ki so npr. opazili specifična oglasna sporočila, uporabniki izdelkov oziroma storitev ipd.

ODPRTO VPRAŠANJE: Vprašanja, na katera respondent odgovarja s svojimi besedami in ni omejen z zbirko odgovorov.

OMNIBUS: Ad hoc kvantitativna raziskava, kjer si več naročnikov deli en vprašalnik (telefonsko ali osebno anketiranje). Omogoča doseganje velikega vzorca, še posebno, če je vprašanj manj. Omnibus je cenovno ugoden zlasti pri realiziranju vzorca skupin ljudi, ki jih je težje in tudi dražje poiskati. Cenovna ugodnost se pokaže na dejstvu, da gre pri takih skupinah za podvzorce populacije, na kateri omnibus temelji.

OMNIBUS PANEL: Panel, kjer se informacije zbirajo iz panela sodelujočih, ki pa se spreminjajo od študije do študije.

OPAZOVALNO RAZISKOVANJE: Vključuje metodo navideznih nakupovalcev in študije vedenja strank; raziskava, kjer anketarji poročajo o aktivnostih, ki jih opazujejo, vendar o njih ne sprašujejo. Obstajata dve različici: opazovanje, kjer opazovalec sprašuje po pomenu vedenja, in klasično opazovanje, kjer postavljanje vprašanj ni možno.

OPTIČNI ČITALEC: Elektronska naprava, ki avtomatsko prebere podatek, ko vprašalnik potegnemo skozi elektronski čitalec.

OSEBNI INTERVJU: Oseben pogovor med anketarjem in intervjuvancem.

PANEL: Vzorec respondentov ali trgovin, izbranih za sodelovanje v raziskovalnem projektu, ki periodično prikazuje njihovo poznavanje, mnenja in aktivnosti.

PARALELNA BRANOST: Ko respondent bere več kot en izvod publikacije v obdobju zadnje izdaje (npr. včeraj za dnevnik, v zadnjem tednu za tednik, v zadnjem mesecu za mesečnik).

PENETRACIJA: Drugo ime za pokritost in doseg. Penetracija bolj točno pomeni razmerje - običajno izraženo v odstotkih - doseženega ciljnega tržišča ali ciljne skupine. Od tod tudi izraz penetracija tržišča.

PEOPLEMETER: Naprava, ki se uporablja za merjenje gledanja televizije: kdo v gospodinjstvu gleda neki kanal. Naprava je sestavljena iz dveh delov: iz snemalnega dela, ki je nameščen na televizijskem sprejemniku, in iz ločene enote, ki je podobna televizijskemu daljinskemu upravljalniku. Vsak član gospodinjstva, ki sodeluje v panelu, dobi svojo številko, ki jo vnese v peoplemeter, ko gleda televizijo. Spremembo vnese tudi, ko zamenja kanal ali zapusti sobo. Podatki se zbirajo v osnovni enoti in se ponoči prenesejo prek telefonske linije v glavni zbiralni center.

PODOBA IZDELKA: Vtis, ustvarjen ob značilnostih izdelka oziroma storitve. Gre za značilnosti, ki se pojavljajo v komunikaciji, na embalaži ali ob uporabi.

PODOBA UPORABNIKA: Vtis o osebi, ki je potencialen kupec blagovne znamke. Vtis se oblikuje glede na življenjski stil, vedenje in druge demografske spremenljivke.

POGLOBLJEN INTERVJU: Nestrukturiran osebni intervju, pri katerem anketar spodbuja respondenta, da izraža svoje mnenje.

POGOSTI UPORABNIKI: Ljudje, ki kupujejo, uporabljajo ali potrošijo nadpovprečno veliko izdelkov oziroma storitev. Ljudi, ki nadpovprečno gledajo televizijo ali poslušajo radio, imenujemo "heavy viewers" ali "heavy listeners" oziroma pogosti gledalci ali pogosti poslušalci.

POKRITOST: Del ciljne skupine, ki ima možnost videti oziroma slišati enega ali več oglasnih sporočil.

PODPRTI PRIKLIC: Tehnika merjenja, pri kateri anketar respondentom pomaga, da se spomnijo delov oglasnega sporočila ali celotnega oglasnega sporočila. Spominski pripomočki so lahko vizualni (v obliki logotipskih kartic) ali opisni.

POPULACIJA: Skupno število ljudi (npr. prebivalci Slovenije) ali ciljna skupina.

POST AKCIJSKI TEST: Študija odziva respondentov po končani oglaševalski akciji v medijih.

POTROŠNIK: Oseba, ki uporablja izdelke oziroma storitve.

PRED AKCIJSKI TEST: 1. Preizkus vprašalnika v pilotski študiji, s katerim preizkusimo njegovo učinkovitost. 2. Preizkus oglasnega sporočila pred pojavljanjem v medijih.

PREDAKCIJSKO TESTIRANJE: Kvalitativne ali kvantitativne tehnike za oceno komunikacijskih materialov (oglaševanje, embalaža, celostna podoba, interno komuniciranje, promocije ipd.)

PREPOZNAVANJE NA PODLAGI OGLASOV: Kupec oziroma potrošnik prepoznava posamezne izdelke oziroma storitve zato, ker se je z njimi seznanil s pomočjo oglasov.

PREPOZNAVNOST BLAGOVNE ZNAMKE: Kupci ob soočenju z izdelkom oziroma storitvijo spoznajo, da so se že srečali s to blagovno znamko.

PRIKLIC (PO OGLASU): Najpogostejša metoda, s katero testiramo televizijska oglasna sporočila dan po tem, ko je bilo sporočilo prikazano.

PRIMARNI PODATKI : Podatki, zbrani v raziskavi.

PROFIL STRANKE: Značilnosti stranke, ki vplivajo na njeno obnašanje na trgu.

RATING: Odstotek skupine v populaciji, ki v določenem trenutku spremlja medij.

RAZISKAVE POTROŠNIKOV : Raziskovanje značilnosti, ki veljajo za potrošnike in so značilne za obnašanje potrošnikov na trgu.

RAZVOJ BLAGOVNE ZNAMKE: Razvijanje in uveljavljanje imena, znaka ali simbola, s katerim identificiramo izdelek oziroma storitev določenega ponudnika in jih tako razlikujemo od ponudbe na trgu.

ROI: Na splošno se nanaša na oglaševalca, ki poskuša doseči povračilo na sredstva, ki jih je vložil za oglaševanje v medijih.

SAMOSTOJNI PRIKLIC: Tehnika, s katero ugotavljamo, ali je oseba videla ali slišala oglasno sporočilo po tem, ko se je oglaševalska akcija končala. Anketar intervjuvancu ne pomaga pri priklicu oglasnega sporočila.

SAMOSTOJNO IZPOLNJEVANJE: Raziskava, pri kateri respondenti sami rešujejo vprašalnike oziroma dnevnike, ki se jim jih pošlje po pošti ali dostavi osebno. Možna je tudi kombinacija obeh pristopov. Samostojno izpolnjevanje vprašalnikov je mogoče tudi elektronsko: prek elektronske pošte ali spletnih strani.

SEGMENT KUPCEV: Skupina kupcev na trgu, za katere so značilne skupne lastnosti, npr. dohodek, spol, življenjski stil, nakupovalne navade.

SEGMENTACIJA: Razdelitev trga na segmente, ločene glede na značilnosti, zahteve oziroma potrebe uporabnikov in prednosti izdelkov.

SEKUNDARNI PODATKI: Podatki, ki že obstajajo in jih ne zbiramo za potrebe raziskave (že objavljeni rezultati v specializiranih publikacijah, knjigah, na internetu, statistični podatki, zakoni …).

SHARE OF VOICE: Odstotek oglaševanja ene blagovne znamke v kategoriji določene skupine blagovnih znamk, nanaša pa se tudi na delež vlaganja v medije.

SLEDITVENA ŠTUDIJA: Raziskava, s katero preko uspeha blagovne znamke in tržišča sledimo vplivom učinkov tržnih aktivnosti. Izvaja se v intervalih ali kontinuirano. Običajno meri poznavanje blagovne znamke, namer nakupa, poznavanje oglasnih sporočil ipd.

SLUČAJNI VZOREC: Vzorec, v katerem ima vsak člen v populaciji enako možnost, da bo vključen v vzorec.

SPODBUDA: Ko izvajamo dolge vprašalnike ali fokusne skupine, respondenti pogosto prejmejo "spodbudno nagrado". To je darilo, ki ga prejmejo za čas, namenjen raziskavi, ne poskušamo pa jih s tem prepričati, da bi sodelovali v raziskavi.

STOPNJA ODZIVNOSTI: Število uspešno opravljenih intervjujev oziroma vrnjenih vprašalnikov, izraženo v odstotku tistih, ki smo jih želeli intervjuvati. Tako se ugotovi sposobnost anketarjev, da prepričajo respondente k sodelovanju v raziskavi. R = število intervjujev / število kontaktov

STRANKA: Fizična ali pravna oseba, ki uporablja izdelke oziroma storitve nekoga drugega.

STRATIFIKACIJA: Če o populaciji, na kateri vzorčimo, vemo nekaj pomembnih podatkov in so s tem povezane tudi spremenljivke, ki jih bomo merili, je mogoče povečati učinkovitost vzorca. To dosežemo, če vzorčne enote razdelimo glede na znane podrobnosti in zbiramo sistematično po predvidenem okviru.

TELEFONSKI INTERVJU: Telefonski pogovor med raziskovalcem in anketirancem oziroma respondentom.

TOUCHPOINT
: Točka dotika je mesto, kjer se potrošnik sreča z blagovno znamko.

TV IN RADIJSKI RATINGI: Televizijski ratingi predstavljajo odstotek potencialnega televizijskega občinstva v določenem časovnem obdobju. Nanašajo se lahko na obdobje ene minute, četrt ure, posameznega oglasnega sporočila ali programa. Za program, daljši od ene minute, predstavlja rating povprečje vseh minut v tem časovnem obdobju. Televizijski oglasni ratingi predstavljajo oceno občinstva za posamezno oglasno sporočilo, ki se izraža kot odstotek celotnega ciljnega trga. Uporabljajo se za nakup in prodajo televizijskega oglaševanja. Radijske ratinge označujemo podobno: kot odstotek skupine v populaciji, ki jo merimo. Ratingi radijskih oglasnih sporočil ponavadi temeljijo na četrt- ali polurnih intervalih.

UTEŽEN VZOREC: Vzorec, na katerem smo že izvedli potrebno uteževanje.

UTEŽEVANJE: Utežitev celice je tradicionalna oblika uteževanja in vključuje ciljne spremenljivke (npr. spol, starost, regija), ki so prepletene in oblikujejo matriko ciljnih celic v populaciji. Utež je izračunana za vsako celico, da dosežemo ciljno skupino te celice. Cilj je izenačiti velikost vzorca oziroma populacije.

VEČSTOPENJSKO VZORČENJE: Priprava nacionalno reprezentativnega večstopenjskega vzorca obsega več stopenj nabora: regije, mestne četrti in naslovi posameznikov. Na prvi stopnji bi tako lahko govorili o izboru po regijah, volilnih okrajih in omrežnih skupinah, na drugi stopnji o izboru občine, krajevne skupnosti oziroma ulice in na tretji stopnji o poimenskem izboru posameznika.

VEDENJE KUPCA: Obnašanje kupca v določenih situacijah zaradi prepoznavnosti in zvestobe blagovni znamki ter nakupovalnih navad.

VPRAŠALNIK: Izbor vprašanj, na osnovi katerih izvedemo intervju.

VZORČNA TOČKA: Geografska točka, kjer se izvajajo intervjuji. Definicija območij je določena glede na strukturo vzorčnega okvira. Izbor vzorčnih točk je običajno prva stopnja večstopenjskega postopka vzorčenja (druga stopnja je izbor posameznikov znotraj teh točk).

VZOREC: Izbor respondentov iz celotne populacije, ki so primerni za intervju. Pogosto se nanaša na tiste, ki so bili anketirani (tj. uspešno anketirani oziroma so vrnili uporabne vprašalnike)

ZADNJE BRANJE: Izraz, ki opisuje tehniko, ki določa stopnje branosti. Te dobimo tako, da respondente vprašamo, kdaj so nazadnje prebrali ali prelistali kako izdajo neke publikacije. Označuje povprečno občinstvo izdaje tiskanega medija.

ZADOVOLJSTVO POTROŠNIKA: Zadovoljstvo potrošnika z izdelki oziroma storitvami ponudnika. Merilo podjetja pri zadovoljevanju potreb potrošnika.

ZADOVOLJSTVO STRANK: Ocena kvalitete storitev, ki jih ponuja podjetje, in s tem tudi definicija odnosa potrošnikov do blagovnih znamk ter storitev podjetja. Eden ključnih kazalcev uspešnosti poslovanja.

ZAVEDANJE O BLAGOVNI ZNAMKI: Zavedanje kupcev o obstoju in lastnostih blagovne znamke.

ZVESTOBA BLAGOVNI ZNAMKI: Pripravljenost kupcev, da med izdelki oziroma storitvami izberejo izdelek oziroma storitev določenega ponudnika.

ŽIVLJENJSKI STIL: Klasifikacija ljudi glede na stališča in zanimanja; obogaten dodatek konvencionalni demografiji.
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "se ne strinjam".
Ne strinjam se